CGI Sample_clock.cgi

現在の時刻は
Fri Sep 20 04:21:46 JST 2019
です。